Investavimo strategija

Investavimo procesas

Fondas, gavęs investicinį pasiūlymą, pirmiausia įsitikina, ar tenkinami pagrindiniai investavimo kriterijai (žr. Investavimo kriterijai). Jei pasiūlymas atitinka investavimo kriterijus, Fondo atstovai susitinka su bendrovės savininkais, vadovais, detaliai analizuoja bendrovės pateiktą verslo planą.

Jei išanalizavus verslo planą tenkinami Fondo reikalaujamos investicinės grąžos kriterijai ir, Fondo valdytojų vertinimu, vadovų komanda yra pajėgi įgyvendinti verslo planą, tuomet:

 • Vyksta derybos su šio verslo savininkais, ieškoma Verslo Angelo,
 • Pasirašomas ketinimų protokolas, kuriame numatomos pagrindinės investavimo sąlygos,
 • Atliekamas išsamus teisinis, finansinis ir mokestinis bendrovės patikrinimas,
 • Vyksta galutinės derybos dėl investavimo sąlygų;
 • Pasirašomos investavimo, akcininkų, akcijų ir (ar) konvertuojamųjų obligacijų pasirašymo sutartys.

Veikla po investavimo

Suformuojama valdyba, į kurią paskiriami savininkų, Verslo Angelo, Fondo atstovai. Šie partneriai ir bendrovės vadovai periodiškai vertina verslo plano įgyvendinimo rezultatus, priima tolesnei veiklai vystyti būtinus sprendimus dėl bendrovės vystymo strategijos, jos koregavimo ir įgyvendinimo taktikos.

Investavimo sritys

Investicijų taikiniai – visos gamybos bei paslaugas teikiančios bendrovės, išskyrus keletą išimčių (žr. „Išimtys“).

Fondas pirmenybę teikia bendrovėms, kurios veikia Lietuvoje ir orientuoja savo veiklą į eksporto rinkas. Ypatingas dėmesys skiriamas šioms veikiančioms ar naujai steigiamoms bendrovėms:

 • Inovatyvių technologijų, aplinką tausojančių, moksliniais tyrimais pagrįstų technologijų ir inovacijų vystytojoms ir gamybos įmonėms;
 • Aukštos pridėtinės vertės komponentų gamybos;
 • Tradicinėse pramonės šakose veikiančioms ekonomiškai perspektyvioms bendrovėms;
 • Paslaugų ir sprendimų verslui.

Fondas investuoja į bendroves, kurių vertę galima reikšmingai padidinti:

 • Modernizuojant gamybą,
 • Vystant naują papildomą produktą ar paslaugą,
 • Gerinant veiklos efektyvumą, vykdant plėtrą
 • Įsigyjant ir išlaikant licencijas, tęsiant komercinį potencialą turinčius mokslinius ir tiriamuosius darbus,
 • Stiprinant bendrovės balansą.

Išimtys

Fondas neinvestuoja į bendroves, kurių veikla:

 • Ginklų gamyba ar kita karinės srities veikla
 • Tabako produktų bei alkoholio gamyba
 • Kazino veikla ar kitos lošimo paslaugos,
 • Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ar prekyba,
 • Pirminė žuvininkystės produkcija, akvakultūros ir žemės ūkio produkcija,
 • Vartojimo finansavimas ir kita bankinei veiklai artima veikla,
 • Nekilnojamo turto vystymas,
 • Atominių elektrinių išmontavimas ir statyba,
 • Oro uostų infrastruktūra, išskyrus aplinką taisojančių technologijų diegimas.
 • Fondas taip pat negali investuoti į bendroves, kurios turi rimtų finansinių sunkumų, bei bendroves, kurių veikla teršia aplinką, kenkia sveikatai bei saugumui.

Investavimo kriterijai

 1. Bendrovė vysto veiklą bent 1,5 metų bei generuoja pajamas,gamyba arba paslaugos yra vystoma (kuriamos) Lietuvoje,reikalinga investicijų suma siekia iki 1 200 000 eurų;
 2. Savininkai ir vadovai turi aiškų į eksportą orientuotą verslo plėtros planą;
 3. Savininkai yra pasiruošę bendradarbiauti su Fondo atstovais ir Verslo Angelu strateginio valdymo komandoje, dalintis aktualia finansine ir verslo informacija, bei būsima grąža;
 4. Fondui ir Verslo Angelui yra priimtinas bendrovės būsimos grąžos ir jos rizikos santykis.
 5. Bendrovės veikla patenka į Fondo Investavimo sričių sąrašą (žr. „Investavimo sritys“).

tvarumas

UAB Verslo angelų fondo valdymas (toliau – Fondo valdytojas) tvarumo politika.

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Šioje dalyje mes atskleidžiame dokumentus bei informaciją kaip tai nustatė 2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2088 (toliau – Reglamentas) bei 2022 m. balandžio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/1288.

Informacija atskleidžiama apie Fondo valdytojo valdomą IISUTIB KŪB Verslo angelų fondas II. Šiuo metu KŪB Verslo angelų fondas I yra investicijų pardavimo procese (likviduojamas), jis veikia savarankiškai, be išorinio fondo valdytojo.

Tvarumo principų įgyvendinimas produktuose

Fondo valdytojas valdo rizikos kapitalo fondą (toliau – Fondas) vadovaudamasis Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu. Šis fondas investuoja į Lietuvoje įsteigtų uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, konvertuojamas obligacijas, ir konvertuojamas paskolas. Mes taip pat vykdome KŪB Verslo angelų fondo I investicijų pardavimo (likvidavimo) procesą. Priklausomai nuo skirtingo fondo investavimo strategijos ir investavimo termino, tvarumo rizikos ir principų integravimas skiriasi.

Tvarumo informacija apie IISUTIB KŪB Verslo angelų fondą II yra atskleidžiama vadovaujantis Direktyvos 2011/61/ES 23 str. 1 dalimi, ši informacija yra teikiama tik fondo investuotojams, nes fondas yra uždaras ir todėl jo informacija yra nevieša. Šis fondas skatina aplinkos ir socialinius aspektus, tačiau tvarios investicijos nėra fondo tikslas. Jis laikosi politikos neinvestuoti į įmones, kurios užsiima šia veikla:

 • Ginklų gamyba ar kita karinės srities veikla,
 • Tabako produktų bei alkoholio gamyba,
 • Kazino veikla ar kitos lošimo paslaugos,
 • Genetiškai modifikuotų produktų gamyba ar prekyba,
 • Veikla, kuri teršia aplinką, kenkia sveikatai bei saugumui.

Tvarumo informacija apie KŪB Verslo angelų fondą I yra atskleidžiama vadovaujantis Direktyvos 2011/61/ES 23 str. 1 dalimi, ši informacija yra teikiama tik fondo investuotojams, nes fondas yra uždaras ir todėl jo informacija yra nevieša. Šis fondas skatina aplinkos ir socialinius aspektus, tačiau tvarios investicijos nėra fondo tikslas. Jis laikosi politikos neinvestuoti į įmones, kurios užsiima šia veikla:

 • Veikla, kuri teršia aplinką, kenkia sveikatai bei saugumui,
 • Ginklų gamyba ar kita karinės srities veikla,
 • Tabako produktų bei alkoholio gamyba,
 • Kazino veikla ar kitos lošimo paslaugos,
 • Veikla susijusi su žmonių klonavimu susijusių tyrimų vykdymu ar propagavimu arba yra kaip nors kitaip susijusios su šia veikla.

Tvarumo rizikos integravimas į investavimo sprendimų priėmimo procesą

Fondo valdytojo valdomas Fondas neturi tvarių investicijų tikslo, tačiau jis skatina aplinkos ir socialinių tvarumo tikslų įgyvendinimą investicijose. Vertinant potencialias investicijas, jų išsamaus patikrinimo etape (due diligence) yra vertinamos esamos bei potencialios tvarumo rizikos ir jų galimas poveikis būsimai atitinkamos investicijos grąžai. Nors Fondas neturi tikslo investuoti į tvarias įmones, jis gali būti investavęs į tvarumo tikslą turinčias įmones.

Pagrindinio neigiamo poveikio tvarumui vertinimas

Pagrindinis neigiamas poveikis yra investavimo sprendimų poveikis, dėl kurio atsiranda neigiamas poveikis tvarumo veiksniams.

Fondo valdytojas į investicinių sprendimų pagrindinį neigiamą poveikį neatsižvelgia.

Fondas įsigyja investicijas kai jos yra pradiniame jų vystymosi etape, jų rezultatai stipriai kinta laike, t.y. jie gali sparčiai gerėti arba blogėti dėl rinkos sąlygų ar kitų nuo Fondo valdytojo nepriklausančių veiksnių, todėl, objektyviai įvertinti investicijos neigiamą poveikį tvarumui yra sudėtinga. Fondo valdytojas investuoja iš anksto įvertinęs bendrovių parengtą verslo planą, todėl turi galimybę iki investavimo apsispręsti neinvestuoti, jei įvertina, kad gali kilti reikšmingos su tvarumu susijusios rizikos.

Atlygio politikos skaidrumas tvarumo rizikos integravimo atžvilgiu

Fondo valdytojas laikosi politikos, kad atlygio ir jo priedų bendras dydis turi skatinti patikimą Fondo valdymo įmonės rizikų, įskaitant su Tvarumu susijusių rizikų, valdymą.

Tikėtino tvarumo rizikos poveikio grąžai vertinimas

Fondo valdytojas yra sukaupęs solidžią investavimo patirtį, todėl supranta, kad kiekviena investicija gali susidurti su rizikomis, susijusiomis su Tvarumu ir joms pasireiškus gali padidėti ar sumažėti investicijų vertė bei likvidumas. Todėl Fondo valdytojas prieš priimdamas sprendimą investuoti įvertina galimų su Tvarumu susijusių rizikų pasireiškimo tikimybes bei bendrovių vadovybės polinkį šias rizikas sumažinti ar eliminuoti.

Partneriai ir narystės